Selecteer een pagina

Tbs-regeling

18 apr 2017DGA, Nieuwsbericht, Ondernemen

Stelt u vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld ter beschikking aan uw bv, dan komt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) om de hoek kijken. De huur en de rente, verminderd met de kosten en eventuele afschrijving, zijn bij u belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden.

Onder de tbs-regeling vallen onder meer de volgende vermogens-bestanddelen:

De inkomsten of opbrengsten uit een ter beschikking gesteld vermogens-bestanddeel moet u jaarlijks opgeven in box 1. Daar staat tegenover dat de door u gemaakte kosten voor het vermogensbestanddeel aftrekbaar zijn in box 1. Het resultaat (opbrengsten minus kosten) is dan belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52% inkomstenbelasting.

Let op! Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan moet de helft van het resultaat aan u worden toegerekend en de andere helft aan uw echtgeno(o)t(e). Dat geldt ook in geval van een beperkte gemeenschap van goederen.

De tbs-regeling vereist ook dat u een administratie bijhoudt. Ook moet u jaarlijks een balans- en resultatenrekening opstellen.

Tbs-regelingProfiteer van vrijstelling

Als terbeschikkingsteller mag u – indien van toepassing – een herinvesteringsreserve en een egalisatiereserve vormen. Daarnaast heeft u ook recht op een terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12% van het resultaat uit de terbeschikkingstelling. Dankzij deze vrijstelling betaalt u niet maximaal 52% over het resultaat, maar maximaal 45,76%. 

Pand verhuren aan de bv

Verhuurt u een privépand aan de bv, dan zijn door de tbs-regeling de huuropbrengsten (de zakelijke huur die uw bv aan u betaalt voor het gebruik van het pand) bij u belast in box 1. Alle kosten, zoals rente (indien u een lening bent aangegaan voor het pand), onderhoud en afschrijving, zijn aftrekbaar. De door de bv betaalde huurkosten zijn voor de bv aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. 

Let op! Voor de afschrijving van het pand moet u rekening houden met een beperking. Afschrijving is niet meer mogelijk als de boekwaarde van het pand de bodemwaarde heeft bereikt. Deze bodemwaarde is in de meeste gevallen 50% van de WOZ-waarde van het pand.

Verkoopt u het pand, dan eindigt de tbs-regeling. De winst die u behaalt bij verkoop is nog wel belast in box 1 tegen het progressieve tarief.

Borgtochtvergoeding en regresvordering

Het kan zijn dat u borg staat voor een lening van de bank aan uw bv. Deze borgstelling kan onder de tbs-regeling vallen. Is dat het geval, dan start de tbs-regeling voor u op het moment dat de borgstellingsovereenkomst wordt aangegaan. U staat natuurlijk niet voor niets borg. Daar hoort een vergoeding tegenover te staan. Deze borgtochtvergoeding (borgstellingsprovisie) die u zakelijk met uw bv overeenkomt, vormt een jaarlijkse opbrengst voor u in box 1. Bij de bv is deze vergoeding aftrekbaar.

Stel nu dat de bv haar schuld aan de bank niet meer kan voldoen, de bank u hierdoor aanspreekt als borg en u de schuld uit privégelden moet voldoen. U kunt dan een borgstellingsverlies in aanmerking nemen en u krijgt een regresvordering op uw bv. Deze regresvordering zal aanzienlijk lager zijn dan het bedrag van de lening van de bank aan de bv. U zult hiervoor een goede inschatting moeten maken. Wat kan de bv uiteindelijk nog aan u terugbetalen?

Let op! Op het moment dat de bv de regresvordering aflost of deze uiteindelijk wordt kwijtgescholden, eindigt de terbeschikkingstelling.

Overigens is een borgstellingsverlies alleen aftrekbaar als het echt een zakelijke borgstelling betreft. Daarvoor wordt gekeken naar het moment waarop de borgstelling is aangegaan. Is bij het aangaan van de borgstelling uw hoedanigheid als aandeelhouder doorslaggevend geweest en was een onafhankelijke, zakelijk handelende derde op dat moment een dergelijke borgstelling niet aangegaan? Is het antwoord ja, dan betreft het een onzakelijke borgstelling en kunt u een eventueel borgstellingsverlies niet in aanmerking nemen.

Tip: STAPPENPLAN MET DE BV AAN DE HAND
1. Handel zakelijk: controleer regelmatig of een overeenkomst nog gebaseerd is op zakelijke gronden en hetgeen is afgesproken ook wordt nageleefd. Verandert er iets in de situatie of de gemaakte afspraken, pas dan de overeenkomst aan.
2. Twijfelt u over de fiscale gevolgen van een lening- of borgstellingsovereenkomst? De overeenkomst kan worden voorgelegd aan de belastinginspecteur.
3. Laat de rekening-courantstand bij de bv niet te ver oplopen.
Zorg ervoor dat u deze, indien nodig, kunt aflossen.
4. Hypothecaire geldlening bij de bv? Denk aan de informatieplicht.
5. Ga voor een optimale holdingstructuur.
6. Fiscale eenheid? Zet de voor- en nadelen op een rij.
7. Geen dividend zonder vooraf een uitkeringstoets.
8. Bent u directeur en enig aandeelhouder, hou dan rekening met een verkorte deponeringstermijn voor de jaarrekening van de bv.Meer weten? Neem direct contact met ons op

Inschrijven voor de nieuwsbrief

15 + 5 =